ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ

1.Αποποίηση, παραίτηση και αποζημίωση
  1.1 Δια της παρούσας δηλώνω ότι επιθυμώ να συμμετέχω στην αθλητική εκδήλωση της adidas “move for the planet”, που συνίσταται και σε αθλητικές δραστηριότητες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: running, spinning, 3×3 basketball) που διοργανώνεται από ή για λογαριασμό της adidas Hellas AE (αριθμός ΓΕΜΗ 057822504000) ή του ομίλου των εταιρειών adidas (εφεξής η adidas Hellas AE, οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου θα αναφέρονται ως «adidas») (Δραστηριότητες).
  1.2 Αναγνωρίζω ότι η συμμετοχή μου, ενέχει ορισμένους κινδύνους. Είμαι πλήρως ενήμερος/η ως προς τη φύση και τη σωματική προσπάθεια που συνεπάγεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις Δραστηριότητες. Δια του παρόντος αποδέχομαι και αναγνωρίζω πλήρως όλους τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμμετοχή μου σε οποιαδήποτε από τις Δραστηριότητες και την πιθανότητα προσωπικού τραυματισμού, σωματικής βλάβης ή απώλειας ή ζημιάς στην περιουσία μου ως αποτέλεσμα της συμμετοχής μου στις Δραστηριότητες.
  1.3 Έχω ενημερωθεί πλήρως για όλες τις προδιαγραφές και μέτρα ασφαλείας κάθε Δραστηριότητας και έχω διαπιστώσει ότι έχουν τηρηθεί όλες οι απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας. Επιπλέον κατανοώ πλήρως και αποδέχομαι ότι με την συμμετοχή μου σε οποιαδήποτε από τις Δραστηριότητες συμμετέχω σε δραστηριότητες που ενδέχεται, παρά τα μέτρα ασφαλείας που έχουν ληφθεί, να προκαλέσουν ή/και να περιλαμβάνουν τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης ή/και προσωπικής ή/και περιουσιακής ή/και άλλου είδους ζημίας σε εμένα. Αναγνωρίζω, δε, ότι η adidas ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με τα μέτρα ασφαλείας και τις υποδομές που βρίσκονται σε χώρους τρίτων ή για τυχόν υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τρίτους (π.χ. φαγητό, ποτά, υπηρεσίες φροντίδας) για τα οποία τυχόν ευθύνη βαρύνει ευθέως και αποκλειστικά τα εν λόγω τρίτα μέρη και για τα οποία ισχύουν οι όροι παροχής υπηρεσιών των εν λόγω τρίτων.
  1.4 Συναφώς, ρητώς δηλώνω ότι στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο η adidas και οι εκδοχείς και διάδοχοι αυτής, καθώς και οι διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, αντιπρόσωποι, οποιοδήποτε μέλος του Ομίλου adidas και οι εκπρόσωποί του (Διοργανωτές) δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη και σε κάθε περίπτωση απαλλάσσονται δια της παρούσας δήλωσής μου σε ενδεχόμενο οποιασδήποτε απώλειας ή οποιουδήποτε είδους ζημίας, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής βλάβης ή για οποιαδήποτε, έμμεση, οικονομική, αποθετική ή άλλη ζημία οποιουδήποτε είδους άμεση ή έμμεση η οποία προκλήθηκε σε εμένα κατά την ή εξαιτίας ή επ’ αφορμής της συμμετοχής μου σε οποιαδήποτε εκ των Δραστηριοτήτων. Σε κάθε περίπτωση παραιτούμαι, για όλες τις περιπτώσεις ελαφριάς αμέλειας από κάθε απαίτηση εναντίον των Διοργανωτών, για τυχόν βλάβη ή ζημία μου από οποιαδήποτε αιτία.
  1.5 Ταυτόχρονα αναλαμβάνω ρητά την υποχρέωση να υπερασπιστώ και να αποζημιώσω τους Διοργανωτές σε περίπτωση οποιασδήποτε αξίωσης τρίτου καθώς και για κάθε άλλη ζημία (άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική ή άλλη) την οποία θα υποστεί η adidas ή οι εκδοχείς και διάδοχοί της εξαιτίας της συμμετοχής μου ή με αφορμή τη συμμετοχή μου σε οποιαδήποτε από τις Δραστηριότητες ή εξαιτίας παραβίασης οποιασδήποτε εκ των υποχρεώσεων ή εγγυήσεων που έχω αναλάβει έναντι της adidas.

2.Κανόνες Συμμετοχής
  2.1. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι η συμμετοχή μου στις Δραστηριότητες υπόκειται στη συμμόρφωσή μου με τα ακόλουθα, τα οποία δηλώνω ρητά και υπεύθυνα ότι ισχύουν και θα τηρηθούν κατά τη στιγμή της συμμετοχής μου σε οποιαδήποτε από τις Δραστηριότητες:
   2.1.1. να συμμορφώνομαι με τις ενημερώσεις και τις οδηγίες της adidas πριν και κατά τη διάρκεια των Δραστηριοτήτων
   2.1.2. να μην καταναλώνω αλκοόλ πριν ή κατά τη διάρκεια των Δραστηριοτήτων·
   2.1.3. να φοράω όλο τον προστατευτικό ρουχισμό που παρέχεται ή υποδεικνύεται από ή για λογαριασμό των Διοργανωτών κατά τη διάρκεια των Δραστηριοτήτων.
   2.1.4. να διατηρώ όλο τον εξοπλισμό που παρέχεται ή υποδεικνύεται από ή για λογαριασμό των Διοργανωτών στον τόπο διεξαγωγής των Δραστηριοτήτων και να τον επιστρέφω μετά την ολοκλήρωση των Δραστηριοτήτων και να έχω προμηθευτεί όλον τον κατάλληλο εξοπλισμό, ρουχισμό και υποδήματα σε περίπτωση που δεν παρέχεται από τους Διοργανωτές
   2.1.5. να παρέχω στους Διοργανωτές αποδεικτικό ηλικίας στη μορφή που καθορίζεται από αυτούς·
   2.1.6. να είμαι 18 ετών και άνω, να τελώ σε άριστη διανοητική, ψυχική, σωματική και φυσική κατάσταση και να μην έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία μου ή την υγεία τρίτων, κατά τη διάρκεια της συμμετοχής μου σε οποιαδήποτε από τις Δραστηριότητες ή εξ αφορμής αυτής ή να εμποδίσει κατά οιονδήποτε τρόπο την απρόσκοπτη διενέργεια των Δραστηριοτήτων
   2.1.7. να είμαι ασφαλιστικά ενήμερος/η ή/και να έχω ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το οποίο περιλαμβάνει την κάλυψη τραυματισμών κάθε είδους
   2.1.8. η παρούσα συναίνεσή μου και οι δηλώσεις μου που περιέχονται στην παρούσα να είναι οικειοθελής και να παρέχονται χωρίς κανέναν περιορισμό, να είναι σταθμισμένες και με πλήρη επίγνωση και αποδοχή των συνθηκών και της υγειονομικής κατάστασης που επικρατεί στη Χώρα/Πόλη διεξαγωγής της κάθε Δραστηριότητας,
   2.1.9. να μην χρησιμοποιήσω οποιαδήποτε μορφή λεκτικής, σωματικής και ψυχικής βίας έναντι των λοιπών συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου
   2.1.10. να μην προβώ σε καμία πράξη ή ενέργεια που ενδέχεται να επηρεάσει την καλή φήμη και την αξιοπιστία της adidas ή του Ομίλου adidas, των προϊόντων, των υπηρεσιών τους και των Δραστηριοτήτων
   2.1.11. να μην κάνω χρήση με οποιονδήποτε τρόπο τίτλων, διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, πλάνων, φωτογραφιών ή άλλου οπτικοακουστικού υλικού που σχετίζονται με τις Δραστηριότητες και να μην προβώ σε δημιουργία (λήψη) ή και διατήρηση (αποθήκευση) φωτογραφικού, ηχητικού ή εν γένει οπτικοακουστικού υλικού με οποιοδήποτε μέσο λόγω ή εξ αφορμής της συμμετοχής μου στις Δραστηριότητες και να μην προβώ σε διαρροή ή δημοσιοποίηση οποιουδήποτε τέτοιου τυχόν υλικού με οποιονδήποτε τρόπο προς οιονδήποτε.
   2.1.12. Αποδέχομαι επίσης ότι η adidas δύναται να προβαίνει σε αντικατάσταση ή σε αποκλεισμό μου ως συμμετέχοντα όταν τούτο είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής και την τήρηση των κανόνων έκαστης Δραστηριότητας.
   2.1.13. Αναγνωρίζω και συμφωνώ ότι η συμμετοχή μου σε οποιαδήποτε από τις Δραστηριότητες ή/και στο Υλικό (όπως ορίζεται στον όρο 4.1. παρακάτω) δεν ιδρύει ουδεμία σχέση εξαρτημένης εργασίας με την adidas ή άλλη σχέση συνεργασίας ή εκπροσώπησης και δεν διατηρώ ουδεμία οικονομική ή άλλη αξίωση έναντι αυτής. Συναφώς, αναγνωρίζω ότι η συμμετοχή σε οποιαδήποτε από τις Δραστηριότητες δεν στοχεύει στο να έχει κάποιο εγγυημένο ή συγκεκριμένο αποτέλεσμα ως προς τις επιδόσεις ή τη φυσική κατάσταση των συμμετεχόντων, ούτε συνεπάγεται την απονομή οποιουδήποτε επάθλου.
   2.1.14. Αναγνωρίζω και συμφωνώ ότι ο τόπος και ο χρόνος διεξαγωγής κάθε Δραστηριότητας θα καθορίζεται αποκλειστικά από την adidas.

3. Ιατρικά
  3.1. Γνωρίζω ότι η συμμετοχή στις Δραστηριότητες δεν επιτρέπεται σε άτομα που: είναι ασθενείς, πάσχουν από καρδιακή πάθηση, κυοφορούν (ή που μπορεί να κυοφορούν), ή πάσχουν από προϋπάρχοντες τραυματισμούς.
  3.2. Δηλώνω ότι:
   3.2.1. έχω ήδη συμβουλευτεί τον θεράποντα ιατρό μου και δηλώνω υπεύθυνα ότι διαθέτω πρόσφατη ιατρική βεβαίωση για την κατάσταση της υγείας μου, η ημερομηνία της οποίας δεν απέχει περισσότερο από (3) μήνες από την ημερομηνία συμμετοχής μου σε οποιαδήποτε από τις Δραστηριότητες,
   3.2.2. δεν πάσχω από (και δεν έχω υποφέρει) από κάποια ασθένεια ή ιατρική κατάσταση που μπορεί να με εμποδίσει να συμμετάσχω σε τις Δραστηριότητες ή που μπορεί να επιδεινωθεί από τη συμμετοχή μου στις Δραστηριότητες ή οι οποίες θα μπορούσαν να καταστήσουν τη συμμετοχή μου σε οποιαδήποτε Δραστηριότητα επικίνδυνη ή επιβλαβή για την υγεία μου. Περαιτέρω εξ όσων γνωρίζω δεν συντρέχει λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να συμμετέχω στις Δραστηριότητες και ότι επί του παρόντος. Επίσης δεν έχω οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας, το οποίο θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία εκείνων που θα έλθω σε επαφή λόγω της συμμετοχής μου στις Δραστηριότητες.
   3.2.3. Αναγνωρίζω και συμφωνώ ότι η συμμετοχή μου στις Δραστηριότητες επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι κατανοώ και αποδέχομαι τους κινδύνους που αυτές περιλαμβάνουν και η παρούσα συναίνεσή μου είναι οικειοθελής και παρέχεται χωρίς κανέναν περιορισμό. Συμφωνώ ότι θα ενημερώσω αμέσως το ιατρικό προσωπικό και τους Διοργανωτές για οποιονδήποτε πόνο, ενόχληση, κόπωση ή οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα μπορεί να υποστώ πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη συμμετοχή μου στις Δραστηριότητες.
   3.2.4. Αποδέχομαι ότι μπορεί να μου ζητηθεί να διακόψω αμέσως ή να καθυστερήσω τη συμμετοχή μου στις Δραστηριότητες, πράγμα το οποίο θα πράξω εάν μου ζητηθεί. Συναινώ επίσης στη περίθαλψή μου σύμφωνα με τη σύσταση του επιληφθέντος κάθε φορά ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και επιπλέον συμφωνώ να αποπληρώσω όλα τα έξοδα που σχετίζονται με αυτή την ιατρική περίθαλψη και να υπερασπιστώ, να αποζημιώσω και να μην ζημιώσω τους Διοργανωτές από οποιοδήποτε κόστος ή αξιώσεις που προκύπτουν από τέτοια ιατρική περίθαλψη.

4. Παραχώρηση Αποκλειστικής Άδειας Εκμετάλλευσης
  4.1. Έχω ενημερωθεί από την adidas ότι θα παραχθεί φωτογραφικό υλικό ή/και οπτικό ή/και οπτικοακουστικό υλικό κατά τη διάρκεια ή με αφορμή τις Δραστηριότητες («Υλικό»), το οποίο ενδέχεται να περιέχει το όνομα, την εικόνα ή/και τη φωνή μου, και γενικά οποιαδήποτε δημιουργική μου συμβολή ή ερμηνεία ή/και δεδομένα απόδοσής μου στις Δραστηριότητες (όλα τα παραπάνω από κοινού θα αναφέρονται ως «Συμβολή»).
  4.2. Δια του παρόντος παραχωρώ στην adidas, ρητή και άνευ αμοιβής άδεια αποκλειστικής και απεριόριστης εκμετάλλευσης με κάθε μέσο, τρόπο και μορφή, χωρίς κανέναν τοπικό ή χρονικό περιορισμό, ως προς όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και προσωπικότητας) που κατέχω στη Συμβολή προκειμένου η adidas να δύναται να προβαίνει σε απεριόριστη και αποκλειστική εκμετάλλευση της Συμβολής με κάθε μέσο, τρόπο και μορφή για οποιονδήποτε σκοπό, όπως ενδεικτικά για τον σκοπό προώθησης και διαφήμισης των προϊόντων και των υπηρεσιών της, υφιστάμενων ή μελλοντικών, καθώς και των Δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των ακόλουθων δικαιωμάτων:
   4.2.1. της εγγραφής και άμεσης ή έμμεσης, προσωρινής ή μόνιμης, αναπαραγωγής της Συμβολής εν όλω ή εν μέρει ,
   4.2.2. της διασκευής και ανασύνθεσης της Συμβολής και της δημιουργία παράγωγων έργων εξ αυτής καθώς και συγχρονισμού της ή ενσωμάτωσής της σε άλλα έργα
   4.2.3. της δημόσιας εκτέλεσης και της παρουσίασης στο κοινό της Συμβολής με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο (π.χ. ραδιοτηλεοπτική μετάδοση, έντυπο υλικό, streaming, δημοσιεύσεις/αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ψηφιακά μέσα επικοινωνίας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο)
   4.2.4. της διανομής στο κοινό υλικών φορέων με την εγγραφή της Συμβολής με οποιαδήποτε μέσο ή τρόπο,
   4.2.5. της διάθεσης στο κοινό, ενσυρμάτως ή ασυρμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, κατά τρόπο ώστε οποιοσδήποτε να έχει πρόσβαση στη Συμβολή όπου και όταν επιλέγει ο ίδιος,
   4.2.6. της εμπoρικής εκμετάλλευσης, πώλησης, και καθ’oιovδήπoτε τρόπo διάθεσης ειδώv πoυ θα φέρoυv τα λoγότυπα και άλλα χαρακτηριστικά οποιασδήποτε Δραστηριότητα ή της adidas σε συνδυασμό με το όνομα/την εικόνα/φωνή μου
   4.2.7. της πάσης φύσεως εκμετάλλευσης της Συμβολής με οιοδήποτε άλλο τρόπο, με όλα τα μέσα ήδη γνωστά σήμερα ή που θα εφευρεθούν στο μέλλον για διαφημιστικούς, προωθητικούς σκοπούς των Δραστηριοτήτων καθώς και των προϊόντων και υπηρεσιών της adidas και εν γένει για οποιονδήποτε παρεπόμενο των παραπάνω σκοπό.
  4.3. Παραχωρώ επίσης στην adidas, άνευ αμοιβής, χρονικά και τοπικά απεριόριστη άδεια εκμετάλλευσης (συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης κ.λπ.) για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της δημιουργίας πώλησης, διανομής, διαφήμισης ή/και προώθησης των Δραστηριοτήτων ή άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, υφιστάμενων ή μελλοντικών της adidas, όλων των σχολίων μου (έγγραφων ή προφορικών) καθώς και κάθε οπτικού ή ηχητικού υλικού σε σχέση με την adidas, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ή/και τις Δραστηριότητες, τα οποία έχω ήδη αναρτήσει ή θα αναρτήσω ή δημοσιεύσω στο μέλλον στα κοινωνικά δίκτυα ή οπουδήποτε αλλού καθώς και των τυχόν ιδεών και πληροφοριών σε σχέση με τις Δραστηριότητες ή με τη συμμετοχή μου σε αυτές ή σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της adidas που τυχόν μοιραστώ (γραπτά ή προφορικά) με την adidas ή τα οποία τυχόν περιέλθουν σε γνώση της adidas.
  4.4. Συναινώ στο ότι η adidas δύναται να παραχωρήσει και να μεταβιβάσει την παρούσα άδεια σε οποιονδήποτε τρίτο, καθώς και να χορηγεί αποκλειστικές ή απλές άδειες και υπό-άδειες εκμετάλλευσης κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια χωρίς να απαιτείται νέα άδεια εκ μέρους μου.
  4.5. Συναινώ ότι με την μαγνητοσκόπηση και εκμετάλλευση του ονόματος, της φωνής, της εικόνας μου και της εν γένει Συμβολής και με την παρεχόμενη συναίνεσή μου, δεν αποκτώ οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας επί του Υλικού ή επί οποιουδήποτε άλλου σήματος, logo, διακριτικού γνωρίσματος ή άλλου δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας της adidas. Συναφώς, αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι δεν αποκτώ δικαίωμα σε οποιαδήποτε αμοιβή, αντάλλαγμα, δώρο, βραβείο ή έπαθλο, χρηματικής ή άλλης φύσεως, και σε κάθε περίπτωση παραιτούμαι ανέκκλητα από αυτά.
  4.6. Αναγνωρίζω ότι η adidas δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση αλλά απλώς δύναται να εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο το Υλικό και τη Συμβολή.
  4.7. Αναγνωρίζω και αποδέχομαι ότι το Υλικό πιθανώς θα βρίσκεται στη δημόσια σφαίρα και ως εκ τούτου μπορεί να αναπαραχθεί, τροποποιηθεί ή ξαναχρησιμοποιηθεί από οποιοδήποτε στον κόσμο χωρίς τον έλεγχο της adidas. Σε αυτήν την περίπτωση αναγνωρίζω ότι η adidas ουδεμία ευθύνη φέρει για κάθε τυχόν τέτοια περαιτέρω εκμετάλλευση και ουδεμία αξίωση διατηρώ έναντι αυτής.
  4.8. Δηλώνω ότι έχω λάβει γνώση του πλαισίου περιεχομένου, της αισθητικής και του ύφους του Υλικού, τα οποία θεωρώ απόλυτα συμβατά με την προσωπικότητά μου. Περαιτέρω η συμπερίληψη της Συμβολής σ’ αυτό και η εκμετάλλευσή της Συμβολής από την adidas, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι μειώνει την προσωπικότητά μου. Περαιτέρω, συναινώ στη μη αναφορά του ονόματός μου στο Υλικό και σε κάθε εξ αυτού παραχθησόμενου έργου ή/και κατά την εκμετάλλευση της Συμβολής και αναγνωρίζω ότι η δια της παρούσας παραχωρούμενη άδεια δεν συνιστά προσβολή του τυχόν ηθικού μου δικαιώματος.

5. Προσωπικά Δεδομένα
  5.1. Έχω ενημερωθεί από την adidas ότι με τη συμμετοχή μου στο Υλικό και στις Δραστηριότητες, η adidas θα επεξεργαστεί τα προσωπικά μου δεδομένα, όπως τον αριθμό τηλεφώνου μου, το όνομά μου, τη διεύθυνσή μου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μου, την ημερομηνία γέννησής μου καθώς και οπτικά, ηχητικά, οπτικοακουστικά δεδομένα μου που σχετίζονται με το τη Συμβολή («Προσωπικά Δεδομένα»). Δια της παρούσας συναινώ στην εν λόγω επεξεργασία έχοντας ενημερωθεί και λάβει υπόψη μου και τα παρακάτω:
   5.1.1. τον σκοπό της επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων, (συμμετοχή μου στις Δραστηριότητες, εκμετάλλευση του Υλικού και της Συμβολής από την adidas, στατιστικοί/λειτουργικοί σκοποί της adidas)
   5.1.2. για το ότι τα Προσωπικά Δεδομένα μου τυγχάνουν επεξεργασίας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.
   5.1.3. Για το γεγονός ότι δεν γίνεται διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων εκτός Ε.Ε. ούτε σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιρουμένων (i) των εκτελούντων την επεξεργασία, οι οποίοι εδρεύουν εντός Ε.Ε. και οι οποίοι τυχόν θα χρησιμοποιηθούν από την adidas, προς το σκοπό διοργάνωσης των Δραστηριοτήτων ή/και εκμετάλλευσης τους Υλικού (π.χ. συνεργαζόμενα διαφημιστικά πρακτορεία προώθησης, μοντέρ κλπ.), (ii) των συνεργατών της adidas και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου της adidas στο πλαίσιο διοργάνωσης των Δραστηριοτήτων, (iii) αυτών προς τους οποίους η adidas δύναται να διαθέτει το Υλικό ή το Τελικό Έργο στο πλαίσιο εμπορικής εκμετάλλευσης του και (iv) εν γένει προς τον σκοπό συμμόρφωσης με έννομες υποχρεώσεις της adidas
   5.1.4. για το ότι το Υλικό θα μεταδοθεί σε απροσδιόριστο αριθμό ατόμων
   5.1.5. για το ότι η adidas διατηρεί αρχείο με τα Προσωπικά Δεδομένα
   5.1.6. για τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που εφαρμόζει η adidas για να διασφαλίσει την ακεραιότητα, τη διαθεσιμότητα και την ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων και ότι η επεξεργασία αυτών των δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο https://www.adidas.gr/.
   5.1.7. για τα δικαιώματά μου όσον αφορά τα προσωπικά μου δεδομένα, δηλαδή το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα αντίρρησης, το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια ανεξάρτητη εποπτική αρχή.

6. Γενικά
Αναγνωρίζω και συμφωνώ στα εξής:
  6.1. Η παρούσα συμφωνία δεσμεύει εμένα, τους διαδόχους, τους εκπροσώπους, τους κληρονόμους, τους εκτελεστές, τους πρστηθέντες, τους διαδόχους ή τους εκδοχείς μου. Εάν οποιοσδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ή άλλο αρμόδιο όργανο ως άκυρος ή ανεφάρμοστος, αυτός ο όρος ή προϋπόθεση θα θεωρείται ότι έχει διαγραφεί και οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.
  6.2. Η adidas βασίζεται αποκλειστικά στις δηλώσεις και στις εγγυήσεις μου προκειμένου να μου επιτραπεί η συμμετοχή στις Δραστηριότητες. Συνεπώς, τυχόν ανακρίβεια ή αναλήθεια των εις παρόν περιλαμβανόμενων δηλώσεων μου αποτελεί λόγο αποκλεισμού μου από τις Δραστηριότητες, επιφυλασσόμενης της adidas για την ανόρθωση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας της. Επίσης σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος στραφεί κατά της adidas ή των εκδοχέων της, ισχυριζόμενος ότι υπέστη οποιαδήποτε ζημία εξαιτίας της παρούσας δήλωσής μου ή εξαιτίας της συμμετοχής μου σε οποιαδήποτε από τις Δραστηριότητες, θα παρέμβω με έξοδά μου υπέρ της adidas, καταβάλλοντας σε αυτήν κάθε ποσό που θα κληθεί να καταβάλει στο πλαίσιο οποιασδήποτε καταγγελίας, αιτήματος, αξίωσης κ.λπ. οποιουδήποτε τρίτου προσώπου σχετικά με τις δηλώσεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα ή σχετικά με τη συμμετοχή μου σε οποιαδήποτε από τις Δραστηριότητες.
  6.3. Η adidas δύναται να τροποποιεί τους όρους συμμετοχής στις Δραστηριότητες κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
  6.4. Αποδέχομαι ότι σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος αυτής της Δήλωσης κριθεί άκυρος δεν επηρεάζεται η εγκυρότητα των λοιπών όρων αυτής.
  6.5. Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα του νόμους του Ελληνικού κράτους και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.
  6.6. Επιβεβαιώνω ότι έχω διαβάσει και κατανοήσει το περιεχόμενο της παρούσας δήλωσης και η υπογραφή της αποτελεί προϊόν ελεύθερης βούλησης